DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

ZPRACOVÁNÍ MEZD

NABÍDKA ŠKOLENÍ

AKTUALITY PRO VÁS

V souvislosti s mimořádnou událostí - ruskou invazí na území Ukrajiny zahájenou dne 24. 2. 2022, vydal ministr financí "Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události", zveřejněné dne 24. 3. 2022 ve Finančním zpravodaji č. 6/2022.

Ministr financí se v souvislosti s mimořádnou událostí rozhodl využít své pravomoci podle § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a za účelem zmírnění některých sekundárních dopadů této mimořádné události na podnikatelské i nepodnikatelské subjekty v České republice, mezi něž patří zejména výrazné zvýšení cen pohonných hmot, přistoupit k hromadnému prominutí záloh na daň silniční splatných dne 19. 4. 2022, 15. 7. 2022, 17. 10. 2022 a 15. 12. 2022, a to všem poplatníkům daně silniční bez nutnosti činit jakékoliv úkony vůči správcům daně. Prominutím zálohy na daň silniční přitom nedochází k prominutí samotné daně.

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/silnicni-dan/informace-stanoviska-a-sdeleni/2022/prominuti-zaloh-na-dan-silnicni-na-rok?utm_source=emailkampane.cz&utm_medium=email&utm_campaign=portl-dan-pro-lidi

Vyhláška č. 511/2021 Sb. 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/977760/Vyhl%C3%A1%C5%A1ka+%C4%8D.+511_2021+Sb.pdf/3c582b0f-8f6d-228c-c3d7-ea2965070774

 

Vyhláška č. 462/2021 Sb.

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2021/vyhlaska-c-462-2021-sb-43850

Strana 1 z 16